Regulamin serwisu - Lendly.pl - Wypożyczalnia samochodów luksusowych

Zaloguj się

Regulamin serwisu

I. PODSTAWOWE DEFINICJE

 1. Lendly.pl – internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej Lendly.pl, będący platformą ogłoszeniową umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystając z Lendly.pl
 3. Najemca – podmiot korzystający z serwisu Lendly.pl w celu wynajmu pojazdu z ogłoszenia, mogący być jednocześnie Użytkownikiem. 
 4. Zamówienie – realizacja wynajmu pojazdu, będąca następstwem skorzystania z portalu Lendly.pl, z którego to Użytkownik wynajmujący pojazd zobowiązany jest rozliczyć się na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie z Administratorem. Zamówienie nie dotyczy przekazania pojazdu i regulacji umownych z tym związanych, które to czynności leżą po stronie Użytkownika, dotyczy to natomiast kwestii pozyskania Najemcy dzięki portalowi Lendly.pl i powinności rozliczenia się z wynajmu z Administratorem.  
 5. Ogłoszenie – strona/przestrzeń serwerowa Lendly.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia. Ogłoszenia zamieszczać może również Administrator. 
 6. Konto – część Lendly.pl dostępna dla Użytkownika po nadaniu loginu oraz hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Lendly.pl.
 7. Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający Lendly.pl, Lendly Sp. z o.o. ul. Lotnicza 69/7, 47-400 Racibórz, Polska, NIP: 6392019976, świadczący na rzecz Użytkowników usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej Lendly.pl, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach Lendly.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jest również stroną umowy o współpracy z pełnym zakresem praw i obowiązków. 
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Lendly.pl, prawa i obowiązki Użytkownika i Najemcy, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na Lendly.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Warunkiem niezbędnym do korzystania w pełni z usług świadczonych w Lendly.pl jest posiadanie urządzenia komunikującego się z siecią internetową, wyposażonego w przeglądarkę internetową typu Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Mozilla. 
 2. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik za pomocą formularza w zakładce Dodaj ogłoszenie lub poprzez adres e-mail, ma możliwość dodania swojego ogłoszenia. Ogłoszenia zamieszczać może również Administrator.
 4. Aby wprowadzić zmiany w ogłoszeniu, należy skontaktować się pod adresem [email protected]. Aktywacja ogłoszenia następuje po podaniu wszelkich niezbędnych danych. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 5. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników z odbiorcami docelowymi pojazdów (Najemcami) i sporach powstałych między Użytkownikami i wcześniej wspomnianymi Najemcami.
 6. Zawarcie i realizacja transakcji końcowej między Użytkownikami i najemcami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami i Najemcami. 

IV. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

 1. Zamieszczanie ogłoszeń na Lendly.pl jest bezpłatne.
 2. Aktywacja bezpłatnego ogłoszenia odbywa się po zweryfikowaniu przez Administratora danych podanych w ogłoszeniu.
 3. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w serwisie.
 4. Jeżeli dany użytkownik posługuje się więcej niż jednym kontem, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania kont użytkownika.
 5. Ogłoszenie ważne jest przez okres 30 dni na listach wybranego województwa, miejscowości, powiatu lub dzielnicy w wybranej kategorii i podkategorii.
 6. Po okresie 30 dni od zamieszczenia, ogłoszenie może zostać usunięte.
 7. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu oraz wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
 8. Użytkownik nie może żądać od Najemcy lub Użytkownika wynajmującego pojazd nadwyżki ceny ponad aktualnie widniejącą w ogłoszeniu. 
 9. Użytkownik, publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń adresem e-mail użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń
 11. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia, które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi, itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.
 12. Niedopuszczalne jest zamieszczanie ogłoszeń spoza swojego obszaru.
 13. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:
 • Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
 • Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;
 • Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
 • Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy;
 • Naruszają zasady etyczne oraz godność osób trzecich;
 • Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;
 • Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia;
 • Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
 • Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
 • Promują i reklamują inne serwisy internetowe, w szczególności serwisy ogłoszeniowe i aukcyjne;
 • Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
 1. Niezależnie od powyższego niedozwolone jest oferowanie:
 • Wynajmu samochodu przywłaszczonego lub skradzionego;
 • Sprzedaży samochodu.

V. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Lendly.pl
 3. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Lendly.pl w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 6. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
 • Łamią niniejszy Regulamin;
 • Łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich;
 • Są powszechnie uznane za obraźliwe;
 • Zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji;
 • Nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dodania ogłoszenia.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Lendly.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z Lendly.pl Użytkownikowi, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Lendly.pl mogło, lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

VI. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected] lub poprzez formularz kontaktowy lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Administratora.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Pomimo iż świadczenie usług przez Lendly.pl ma charakter bezterminowy, każdy użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z serwisu Lendly.pl lub przesłać oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług serwisu na adres poczty e-mail [email protected]
 5. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie będzie niemożliwe, jeżeli Użytkownik aktywował emisję ogłoszeń przed upływem 14 dni i świadczenie usług przez Administratora zostało rozpoczęte.
 6. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu Lendly.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

VII. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące: 
 • Połączenie z siecią Internet;
 • Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML;
 • Przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej;
 • Urządzenie mobilne umożliwiająca wyświetlanie na ekranie treści strony.
 1. Administrator informuje o możliwości odnotowywania adresu IP Użytkownika w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.
 2. Administrator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się Użytkownikowi przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.
 3. Administrator zobowiązuje się względem Użytkownika do rozpoczęcia świadczenia usług związanych z Umową niezwłocznie, nie później jednak niż 24 godziny od chwili zakończenia procesu zakładania Konta.
 4. Administrator nie bierze odpowiedzialności za skutki realizacji transakcji najmu pojazdu z Najemcą. Weryfikacja stron transakcji leżu po stronie Użytkowników.

VIII. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja Zamówień Użytkownika jest możliwa jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Aktualne informacje na temat dostępnych Usług są zamieszczane na stronie internetowej Portalu Internetowego Lendly znajdującego się pod adresem internetowym www.lendly.pl
 3. Informacje dotyczące Usług podane na stronie internetowej www.lendly.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Składając Zamówienia Użytkownik lub Najemca dokonują:
 • Wyboru zamawianej Usługi i zaakceptowania ceny oraz podjęcia kontaktu z Użytkownikiem lub Najemcą w celu finalizacji realizacji usługi;
 • Wszelkie ustalenia wynajmu pomiędzy Użytkownikiem lub Najemcą dokonują w drodze indywidualnych ustaleń.
 1. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Administrator udostępni w systemie elektronicznym strony Lendly Użytkownikowi kontakt do Użytkownika lub Najemcy zainteresowanego Wynajmem.
 2. Po dokonaniu potwierdzenia Zamówienia Administrator prześle Użytkownikowi na podany przez niego Adres poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony sposób informację o otrzymaniu Zamówienia przez Administratora.
 3. Użytkownik, przyjmując Zamówienie i potwierdzając je, zawiera umowę realizacji wynajmu z innym Użytkownikiem lub Najemcą, od której Administratorowi należna jest prowizja po zrealizowanym najmie.
 4. Za realizację umowy Wynajmu czy też jej brak  Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Do każdego zrealizowanego Zamówienia wraz z końcem miesiąca wystawiana przez Administratora zbiorcza faktura VAT na wszystkie dokonane w miesiącu Usługi.
 6. Użytkownik akceptuje fakt, że realizacja Usługi zostanie dokonana w porozumieniu z drugim Użytkownikiem – właścicielem/użytkownikiem pojazdu wynajmowanego. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Najemcy lub Użytkownika.
 7. Użytkownik może zrezygnować ze złożonego Zamówienia po uprzednim kontakcie i podaniu ważnej przyczyny zaakceptowanej przez Administratora portalu Lendly. W przypadku braku akceptacji Użytkownik nie może zrezygnować ze złożonego zamówienia i zobowiązany jest do rozliczenia transakcji. 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU 

 1.  Użytkownicy oraz Użytkownicy z Najemcami w okresie 3 lat od daty zawarcia pomiędzy sobą ostatniej transakcji będącej następstwem realizacji Zamówienia, nie dokonają między sobą tożsamej lub podobnej transakcji. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce Użytkownicy oraz Użytkownicy z Najemcami będą zobowiązani do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z zawartą między Stronami Umową.
 2. Użytkownik wraz z rejestracją konta w systemie Lendly.pl wyraża zgodę na okresową kontrolę w formie telefonicznej lub elektronicznej stron Zamówienia pod kątem przestrzegania w/w punktu (art. IX. pkt 1.).

X. CENY

 1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej www.lendly.pl są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dokonywania zakupu bez uwzględnienia kosztów dostawy oraz są ustalane indywidualnie przez Użytkowników.
 2. Administrator nie ingeruje w zmiany cen przez Użytkowników portalu Lendly, gdyż stanowią one oferty indywidualne Użytkowników i właścicieli wypożyczalni.

XI. PŁATNOŚĆ

 1. Użytkownik dokonuje płatności ceny objętej danym Zamówieniem w formie elektronicznego przelewu bankowego, na rachunek bankowy Administratora wskazany we wiadomości do Użytkownika, po zakończeniu procedury realizacji zamówienia.
 2. Płatność następuje na podstawie faktury. 

XII. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest Administrator.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: Lendly Sp. z o.o. ul. Lotnicza 69/7, 47-400 Racibórz, Polska, NIP: 6392019976.
 3. Administrator może przetwarzać ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.
 4. Administrator na podstawie UODO i RODO w związku z UŚUDE jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Użytkownika w celu korzystania z Usługi i realizacji Zamówienia (w tym przekazania Danych osobowych Wykonawcy), zgodnego z Regulaminem rozliczenia Usługi (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych.
 5. Składając Zamówienie Użytkownik i Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia, w szczególności na przekazywanie jego danych osobowych Wykonawcy w celu realizacji Usługi.
 6. Administrator zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika.
 7. Ponadto, Administrator zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 8. Administrator zapewnia całkowitą ochronę przekazanych przez Użytkownika Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia Zamówienia i realizacji Usług.
 10. Adres poczty elektronicznej Użytkownika może być wykorzystywany w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Użytkownika. Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody w każdej chwili, bez podania przyczyny.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.09.2022 roku.
 2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Użytkownika pod adresem internetowy https://lendly.pl/regulamin-serwisu/
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Użytkownikowi.
 4. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, UODO, UŚUDE, RODO oraz innych przepisów prawa.

Chwilowa przerwa

Drodzy Klienci,
Chwilowo jesteśmy niedostępni. Niebawem do Was wrócimy. Katalog samochodów na wynajem, nadal pozostaje do Waszej dyspozycji. Liczymy na wyrozumiałość i przepraszamy za niedogodności.