Regulamin serwisu - Lendly.pl - Wypożyczalnia samochodów luksusowych

Zaloguj się

Regulamin serwisu

I. PODSTAWOWE DEFINICJE

 1. Lendly.pl– internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej Lendly.pl, będący platformą ogłoszeniową umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z Lendly.pl
 3. Ogłoszenie – strona/przestrzeń serwerowa Lendly.pl, u dostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
 4. Konto – część Lendly.pl dostępna dla Użytkownika po po daniu loginu oraz hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Lendly.pl.
 5. Zamówienie – realizacja kontaktu pomiędzy użytkownikami.
 6. Administrator– podmiot zarządzający i rozwijający Lendly.pl, Lendly Sp.z o.o ul. Lotnicza 69/7 Polska, 47-400 Racibórz NIP: 6392019976 świadczący na rzecz Użytkowników usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej Lendly.pl, w celu przechowywani a przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach Lendly.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulami nie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro niczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Regulamin– niniejszy regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Lendly.pl, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialność i Administratora.
 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skute czna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na Lendly.pl z zastrzeżeniem , że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Lendly.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest rówoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik za pomocą formularza w zakładce Dodaj ogłoszenie lub poprzez adres e-mail, ma możliwość dodania swojego ogłoszenia. Aby wprowadzić zmiany w ogłoszeniu, należy skontaktować się pod adresem [email protected] Aktywacja ogłoszenia następuje po podaniu wszelkich niezbędnych danych. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 4. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 5. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 6. Formularz kontaktowy, który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 7. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

IV. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

 1. Zamieszczanie ogłoszeń na Lendly.pl jest  bezpłatne .
 2. Aktywacja bezpłatnego ogłoszenia odbywa się po zweryfikowaniu przez Administratora danych podanych w ogłoszeniu.
 3. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w serwisie.
 4. Jeżeli dany użytkownik posługuje się więcej niż jednym kontem, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania kont użytkownika.
 5. Ogłoszenie ważne jest przez okres 30 dni na listach wybranego województwa, miejscowości, powiatu lub dzielnicy w wybranej kategorii i podkategorii.
 6. Po okresie 30 dni od zamieszczenia, ogłoszenie może zostać usunięte.
 7. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
 8. Użytkownik, publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń adresem e-mail użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń
 10. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia, które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.
 11. Niedopuszczalne jest zamieszczanie ogłoszeń spoza swojego obszaru.
 12. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:
  1. Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
  1. Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;
  1. Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
  1. Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza;
  1. Naruszają zasady etyczne oraz godność osób trzecich;
  1. Napisane są w języku innym niż polski;
  1. Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;
  1. Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia;
  1. Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
  1. Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
  1. Promują i reklamują inne serwisy internetowe, w szczególności serwisy ogłoszeniowe i aukcyjne.
  1. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich
 13. Niezależnie od powyższego niedozwolone jest oferowanie:
  1. Wynajmu samochodu przywłaszczonego lub kradzionego
  1. Sprzedaży samochodu

V. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Lendly.pl.
 3. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Lendly.pl w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 6. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  1. łamią niniejszy Regulamin,
  1. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  1. są powszechnie uznane za obraźliwe,
  1. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
  1. nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dodania ogłoszenia.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Lendly.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa, lub Regulaminu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z Lendly.pl Użytkownikowi, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Lendly.pl mogło, lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

VI. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected] lub poprzez formularz kontaktowy, lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Administratora.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Pomimo iż świadczenie usług przez Lendly.pl ma charakter bezterminowy, każdy użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z serwisu Lendly.pl lub przesłać oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług serwisu na adres poczty e-mail [email protected]
 5. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie będzie niemożliwe, jeżeli Użytkownik aktywował emisję ogłoszeń przed upływem 14 dni i świadczenie usług przez Administratora zostało rozpoczęte.
 6. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu Lendly.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

VII. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający są następujące: połączenie z siecią Internet,
  1. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
  1. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej,
  1. urządzenie mobilne umożliwiająca wyświetlanie na ekranie treści strony,
 2. Sprzedający informuje o możliwości odnotowywania adresu IP Kupującego w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.
 3. Sprzedający zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się Kupującemu przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.
 4. Sprzedający zobowiązuje się względem Kupującego do rozpoczęcia świadczenia usług związanych z Umową niezwłocznie, nie później jednak niż 24 godziny od chwili zakończenia procesu zakładania Konta.
 5. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za skutki realizacji Zamówienia. Weryfikacja stron Zamówienia leży po stronie Użytkowników.

VIII. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja Zamówień Kupującego jest możliwa jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Aktualne informacje na temat dostępnych Usług są zamieszczane na stronie internetowej Portalu Internetowego Lendly znajdującego się pod adresem internetowym www.lendly.pl
 3. Informacje dotyczące Usług podane na stronie internetowej www.lendly.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Składając Zamówienia Kupujący dokonuje:
  1. wyboru zamawianej Usługi i zaakceptowania ceny oraz podjęcia kontaktu z drugim Użytkownikiem w celu finalizacji realizacji usługi.
  1. Wszelkie ustalenia wynajmu pomiędzy Użytkownikami, Użytkownicy dokonują w drodze indywidualnych ustaleń
 5. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedający udostępni w systemie elektronicznym strony Lendly Użytkownikowi kontakt do drugiego Użytkownika zainteresowanego Wynajmem co rozumie się jako Realizację Zamówienia.
 6. Po dokonaniu potwierdzenia Zamówienia Sprzedający prześle Użytkownikowi na podany przez niego Adres poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony sposób informację o otrzymaniu Zamówienia przez Sprzedającego.
 7. Użytkownikowi, składając Zamówienie i potwierdzając je, zawiera umowę realizacji wynajmu z innym Użytkownikiem, od której Sprzedającemu należna jest prowizja.
 8. Za realizacje umowy Wynajmu czy też jej brak Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Do każdego Zamówienia wraz z końcem miesiąca wystawiana przez Sprzedającego zbiorcza faktura VAT na wszystkie dokonane w miesiącu Usługi.
 10. Kupujący akceptuje fakt, że realizacja Usługi zostanie dokonana w porozumieniu z drugim Użytkownikiem- właścicielem/użytkownikiem pojazdu wynajmowanego. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Wykonawcy.
 11. Kupujący może zrezygnować ze złożonego Zamówienia po uprzednim kontakcie i podaniu ważnej przyczyny zaakceptowanej przez administratora portalu Lendly.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Użytkownicy w okresie 3 lat od daty zawarcia między sobą ostatniej transakcji, będącej następstwem realizacji Zamówienia, nie dokonają między sobą tożsamej lub podobnej transakcji pod rygorem zapłaty kary w wysokości 3.000,00 zł netto.
 2. Użytkownik wraz z rejestracją konta w systemie Lendly.pl wyraża zgodę na okresową kontrolę w formie telefonicznej lub eletronicznej stron Zamówienia pod kątem przestrzegania w/w punktu (art. IX; pkt 1.).

X. CENY

 1. Wszystkie ceny usług zamieszczone na stronie internetowej www.lendly.pl są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dokonywania zakupu bez uwzględnienia kosztów dostawy oraz są ustalane indywidualnie przez Użytkowników.
 2. Sprzedający nie ingeruje w zmiany cen przez Użytkowników portalu Lendly, gdyż stanowią one oferty indywidualny użytkowników i właścicieli wypożyczalni.

XI. PŁATNOŚĆ

 1. Użytkownik dokonuje płatności ceny objętej danym Zamówieniem w formie elektronicznego przelewu bankowego, na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany we wiadomości do Użytkownika, po zakończeniu procedury realizacji zamówienia.

XII. REKLAMACJE

 1. Wobec Kupujących będących konsumentami Sprzedający odpowiada za błędy w rozliczeniu miesięcznym.
 2. W przypadku składania reklamacji Kupujący powinien dołączyć fakturę zakupową wraz z pisemnym opisem ujawnionych wad.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty realizacji Usługi.
 4. W przypadku uznania kwota z faktury zostaje zwrócona w części uznanej przez obie strony.
 5. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

XIII. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest Sprzedający.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: Lendly Sp.z o.o Polska, 47-400 Racibórz ul. Lotnicza 69/7 NIP: 6392019976
 3. Sprzedający może przetwarzać ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.
 4. Sprzedający na podstawie UODO i RODO w związku z UŚUDE jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Kupującego w celu korzystania z Usługi i realizacji Zamówienia (w tym przekazania Danych osobowych Wykonawcy), zgodnego z Regulaminem rozliczenia Usługi (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych.
 5. Składając Zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia, w szczególności na przekazywanie jego danych osobowych Wykonawcy w celu realizacji Usługi.
 6. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Kupującego.
 7. Ponadto, Sprzedający zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 8. Sprzedający zapewnia całkowitą ochronę przekazanych przez Kupującego Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
 9. Sprzedający zapewnia całkowitą ochronę przekazanych przez Kupującego Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia Zamówienia, zakupu i realizacji Usług.
 11. Adres poczty elektronicznej Kupującego może być wykorzystywany w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Kupującego. Kupujący ma możliwość cofnięcia zgody w każdej chwili, bez podania przyczyny.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.05.2020.
 2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Kupującego pod adresem internetowy mwww.lendly.pl
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Kupującemu.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej pod adresem internetowym www.lendly.pl oraz bezpośrednie poinformowanie Kupującego drogą elektroniczną na podany przez niego Adres poczty elektronicznej.
 5. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej www.lendly.pl.
 6. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 7. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, UODO, UŚUDE , RODO oraz innych przepisów prawa.