Regulamin serwisu

I. Podstawowe definicje

 1. Lendly.pl– internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej Lendly.pl, będący platformą ogłoszeniową umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z Lendly.pl
 3. Ogłoszenie – strona/przestrzeń serwerowa Lendly.pl, u dostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
 4. Konto – część Lendly.pl dostępna dla Użytkownika po po daniu loginu oraz hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Lendly.pl.
 5. Administrator– podmiot zarządzający i rozwijający Lendly.pl, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” Polska, 00-503 Warszawa ul. Żurawia 6/12, lok. 766 NIP: 5213641211, świadczący na rzecz Użytkowników usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej Lendly.pl, w celu przechowywani a przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach Lendly.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulami nie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro niczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Regulamin– niniejszy regulamin.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady k orzystania z Lendly.pl, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialnośc i Administratora.
 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszys tkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skute czna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na Lendly.pl z zastrzeżeniem , że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

III. Ogólne warunki korzystania

 1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Lendly.pl jest skorzystanie z urządzenia komuni kującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest rów noznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik za pomocą formularza w zakładce Dodaj ogłoszenie lub poprzez adres e-mail, ma możliwość dodania swojego ogłoszenia. Aby wprowadzić zmiany w ogłoszeniu, należy skontaktować się pod adresem kontakt@lendly.pl. Aktywacja ogłoszenia następuje po podaniu wszelkich niezbędnych danych. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 4. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 5. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 6. Formularz kontaktowy, który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 7. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

IV. Zamieszczanie ogłoszeń

 1. Zamieszczanie ogłoszeń na Lendly.pl jest  bezpłatne .
 2. Aktywacja bezpłatnego ogłoszenia odbywa się po zweryfikowaniu przez Administratora danych podanych w ogłoszeniu.
 3. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w serwisie.
 4. Jeżeli dany użytkownik posługuje się więcej niż jednym kontem, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania kont użytkownika.
 5. Ogłoszenie ważne jest przez okres 30 dni na listach wybranego województwa, miejscowości, powiatu lub dzielnicy w wybranej kategorii i podkategorii.
 6. Po okresie 30 dni od zamieszczenia, ogłoszenie może zostać usunięte.
 7. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
 8. Użytkownik, publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń adresem e-mail użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń
 10. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia, które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.
 11. Niedopuszczalne jest zamieszczanie ogłoszeń spoza swojego obszaru.
 12. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:
  1. Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
  2. Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;
  3. Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
  4. Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza;
  5. Naruszają zasady etyczne oraz godność osób trzecich;
  6. Napisane są w języku innym niż polski;
  7. Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;
  8. Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia;
  9. Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
  10. Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
  11. Promują i reklamują inne serwisy internetowe, w szczególności serwisy ogłoszeniowe i aukcyjne.
  12. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich
 13. Niezależnie od powyższego niedozwolone jest oferowanie:
  1. Wynajmu samochodu przywłaszczonego lub kradzionego
  2. Sprzedaży samochodu

V. Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Lendly.pl.
 3. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Lendly.pl w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 6. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  1. łamią niniejszy Regulamin,
  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
  4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
  5. nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dodania ogłoszenia.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Lendly.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa, lub Regulaminu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z Lendly.pl Użytkownikowi, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Lendly.pl mogło, lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

VI. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@lendly.pl lub poprzez formularz kontaktowy, lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Administratora.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Pomimo iż świadczenie usług przez Lendly.pl ma charakter bezterminowy, każdy użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z serwisu Lendly.pl lub przesłać oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług serwisu na adres poczty e-mail kontakt@Lendly.pl.
 5. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie będzie niemożliwe, jeżeli Użytkownik aktywował emisję ogłoszeń przed upływem 14 dni i świadczenie usług przez Administratora zostało rozpoczęte.
 6. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu Lendly.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.